Látogatóink száma 2009.10.01. óta: 495441   Jelenleg on-line: 9   akadálymentes verzió
 
 

A földhivatalok tevékenységét meghatározó jogszabályok:

- 1952. évi III. törvény Polgári Perrendtartás
- 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
- 1991. évi XLIX törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
- 1993. évi II. törvény a földrendező és a földkiadó bizottságokról
- 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
- 1994. évi LV. törvény a termőföldről
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról
- 1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
- 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
- 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
- 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
- 2007. évi CXXIII törvény kisajátításról
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
- 2010.évi LXXXVII törvény a Nemzeti Földalapról
- 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről
- 16/2002.(II.18.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól
- 21/2005 (II.11) Korm. rendelet a gyorsforgalmi utak építésével összefüggő elővásárlási jog gyakorlásának részletes szabályairól
- 180/2005 (IX.9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
- 338/2006.(XII.23.) Korm. rendelet a Földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
- 356/2007.(XII.23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól
- 221/2008.(VIII.30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
- 178/2008.(VII.3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről
- 262/2010 (XI.17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól
-  51/2014. (IV.29.) VM rendelet az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról
- 52/2014. (IV.29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról
- 21/1997.(III.12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról
-  105/1999.(XII.22.) FVM rendelet a földminősítés részletes szabályairól
- 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
- 44/2006.(VI.13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajzi számozásáról és az alrészletek megjelöléséről
- 155/2009.(XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól
- 166/2009.(XII.9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
- 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól
- 25/2013. (IV.16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
- 15/2013 (III.11.) VM rendelet az állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és karbantartásának módjáról és az állami átvétel rendjéről
- 312/2012. (XI.8) Korm. r. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
- 314/2012. (XI.8) Korm. r. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
- 405/2012 (XII. 28.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Nyomtatóbarát verzió