Látogatóink száma 2009.10.01. óta: 495447   Jelenleg on-line: 15   akadálymentes verzió
 
 

A járási földhivatali osztályok feladat- és hatásköre

1) A járási földhivatali osztályok ingatlan-nyilvántartási szakterülettel kapcsolatos feladatai:

a) Jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú ingatlan-nyilvántartási hatósági ügyekben.
b) Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről, illetve a be nem fizetett igazgatási szolgáltatási díjak behajtásáról való intézkedés kezdeményezéséről.
c) Kezeli és vezeti az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról.
d) Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást.
e) Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási szakterületre vonatkozó járási földhivatali feladatokat.
f) Végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási szakterületre vonatkozó járási földhivatali feladatokat.
g) A megyei földhivatal koordinálásával ellenőrzi a számítógépes ingatlannyilvántartási
rendszer (TakarNet) szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását.
h) Lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást.

2) A járási földhivatali osztályok földügyi szakterülettel kapcsolatos feladatai:

a) Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, a megyei Földhivatal Földügyi Osztálya részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról.
b) Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos körzeti hivatali feladatokat, azaz illetékességi területén ellátja a parlagfű előfordulásának és elterjedésének felderítésével kapcsolatos (ellenőrzéseket) feladatokat.
c) Illetékességi területén folyamatosan ellátja – különösen a határszemlék keretében – a termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes és mellékhasznosítási, továbbá újrahasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását.
d) Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba sorolásokat.
e) Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszer-vezésében.
f) A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
g) Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos feladatokat.
h) Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, de be nem fizetett, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok és bírságok behajtása érdekében, a nyilvántartásba vétel érdekében felterjeszti a járulékot vagy bírságot kiszabó jogerős határozatot a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztályának.
i) A földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért.
j) A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi szempontok fokozott érvényre jutásáról.
k) Határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít és azt felterjeszti a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának.
l) Közreműködik az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárásokban a földminősítési feladatok ellátásában.
m) Vezeti a földvédelmi statisztikai programot.
n) Vezeti a földhasználati nyilvántartást, ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít.
o) Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket.
p) Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, be nem fizetett földhasználati bírságok behajtása érdekében, a nyilvántartásba vétel érdekében felterjeszti a bírságot kiszabó jogerős határozatot a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala Földügyi Osztályának.

3) A járási földhivatali osztályok földmérési szakterülettel kapcsolatos feladatai:

a) Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban.
b) A megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat.
c) Ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével kapcsolatos feladatokat.
d) Átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat jelenti a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala felé.
e) Közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító rendszer kiépítésében és működtetésében.
f) Ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat.
g) Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat.
h) A numerikus és grafikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat és térképtári feladatokat.
i) Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő, és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, a megyei földhivatal irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában.
j) Ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat.
k) A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez.
l) Amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása terhére díjfizetés ellenében kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást és műszaki tanácsadást végez.
m) Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását.
n) Az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet.
o) Elvégzi a vízszintes és magassági alapponthálózattal kapcsolatos helyszínelési, karbantartási és helyreállítási feladatokat.
p) Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérési szakterületre vonatkozó járási földhivatali feladatokat.
q) Végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földmérési szakterületre vonatkozó járási földhivatali feladatokat.

4) A járási földhivatali osztályok egyéb feladatai tekintetében:

a) A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás és a földhasználati nyilvántartás részeiről.
b) Az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat.
c) Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze.
d) A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésérre vonatkozó előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért.
e) Ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos körzeti hivatali feladatokat.
f) Ellátja a földhivatali pénzkezelési feladatokat (igazgatási szolgáltatási díjak azonosítása, nyilvántartása, összesítése, továbbítása, adók módjára történő behajtásra átadott köztartozások nyilvántartása).
g) Rendszeres és eseti jellegű jelentéseket, beszámolókat készít a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának Működést Támogató Osztálya részére a befolyt bevételekről és kintlévőségekről.
h) Rendszeres és eseti jellegű jelentéseket, beszámolókat, statisztikákat készít a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala, a Csongrád Megyei Kormányhivatal illetőleg a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya részére.
i) Gondoskodik a hivatali gépjárművekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról.
j) Közreműködik a járási leltár és selejtezési eljárás lebonyolításában, nyilvántartja
a járási földhivatalban végbemenő eszközmozgásokat

Nyomtatóbarát verzió