Látogatóink száma 2009.10.01. óta: 495435   Jelenleg on-line: 3   akadálymentes verzió
 
 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály feladat- és hatásköre

1) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály koordinációs feladatai tekintetében:

a) Irányítja és ellenőrzi az ingatlan-nyilvántartás szakterületét, biztosítja az egységes jogalkalmazási gyakorlatot.
b) Szervezi az ingatlanok adataiban, az ingatlanokhoz fűződő jogokban és tényekben történt változások ingatlan-nyilvántartási érvényesítését.
c) Szervezi, ellenőrzi és irányítja az ingatlan-nyilvántartás tartalma és a tényleges állapot összhangja érdekében elvégzendő feladatokat.
d) Megyei szinten koordinálja az ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjak beszedését.
e) Figyelemmel kíséri az osztály tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályváltozásokat és közreműködik azok egységes alkalmazásának kialakításában.
f) Megyei szinten koordinálja, segíti, felügyeli és ellenőrzi a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási feladatokat.
 

2) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

a) Elbírálja az ingatlan-nyilvántartási ügyekben hozott első fokú döntések ellen benyújtott fellebbezéseket.
b) Engedélyezi a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás lefolytatását.
c) Elbírálja a részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonú ingatlanok önálló ingatlanná alakítása tárgyában keletkezett másodfokú ingatlan-nyilvántartási ügyeket.
d) Dönt az ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatással kapcsolatos egyedi ügyekben benyújtott fellebbezésekben.
 

3) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály egyéb feladatai tekintetében:

a) Folyamatosan vezeti a hatáskörébe tartozó nyilvántartásokat (települések igazgatási területe, összterületek nyilvántartása, változások vezetése).
b) Részt vesz új felmérésben, térképfelújításban, az ingatlan-nyilvántartás átalakításában, a földrendezés ingatlan-nyilvántartási előkészítésében.
c) Javaslatot alakít ki a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, felülhitelesítésére, intézkedik a hatáskörbe tartozó iratok külföldre történő kézbesítése iránt.
d) Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze és terjeszt fel a szakmai irányító szerv részére.
e) A járási földhivatalokkal együtt ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (TakarNet) szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását.
f) Szükség esetén elrendeli a tulajdoni lapok pótlását.
g) A beadványokban előadott ingatlanügyi hatósági panaszokat kivizsgálja, szükség esetén jelentést tesz a szakmai irányító szerv részére.
h) Közreműködik a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatok jogszerű végrehajtásában.
i) Megszervezi és lebonyolítja a járási földhivatalok szakmai és átfogó célellenőrzéseit.
j) A szakmai irányítást ellátó Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott feladattervben foglaltak szerint, továbbá egyedi megkeresésre statisztikai adatokat, számmutatókat szolgáltat közvetlenül a minisztérium felé.
 

II.

1) A Földügyi Osztály koordinációs feladatai tekintetében:
a) Segíti, irányítja és ellenőrzi a járási földhivatalok szakmai munkáját, egységes jogalkalmazói gyakorlatot alakít ki.
b) Megyei szinten segíti, felügyeli és ellenőrzi ba) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével, továbbá
bb) a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos körzeti hivatali feladatok jogszerű végrehajtását.
2) A megyei Földmérési Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:
a) Kezeli, tárolja a topográfiai térképeket, valamint ezekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt.
b) Ellátja az ingatlan-nyilvántartási földmérési tevékenységgel kapcsolatos földmérési és térképészeti munkák bejelentésével kapcsolatos feladatokat.
c) Gyakorolja a tulajdonosi jogosultságokat az alaphálózati pontok vonatkozásában.
d) Gyakorolja a használati jogot a földmérési jelek által elfoglalt területre.
e) Dönt az esetleges kártalanításról a földmérési jelekre vonatkozó használati jog keletkezésekor.
f) Megőrzésre átadja az alaphálózati pontok jeleit.
g) Vezeti az alappontok nyilvántartásával kapcsolatos munkarészeket, a munkarészekből adatot szolgáltat, elkészíti a FÖMI számára a jogszabályokban előírt jelentéseket.
h) Elvégzi, elvégezteti az állam alapfeladatai körébe tartozó földmérési és térképészeti munkákat.
i) Másodfokon eljár a járási földhivatal hatáskörébe tartozó földmérési, térképészeti és telekalakítási ügyekben.
j) Ellátja a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos, ráháruló feladatokat.
k) Közreműködik a földmérési munkarészek selejtezésében.
l) Szakmai szabályzatokban meghatározott nyilvántartásokat vezet.
m) Adat- és térképtárat létesít, működtet az illetékességi területre vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására.
n) Összeállítja az időszaki helyszínelési ütemtervet.
o) Technológiai javaslatot ad bizonytalan pontosságú analóg térképeken végzett sajátos célú földmérési munkákhoz.
p) Ellenőrzi a földmérési és térképészeti tevékenységet.
 

1) A Földügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében:

a) Az illetékességi területén biztosítja a geodéziai koordináció érvényesülését,
b) Intézkedik az engedély nélkül elmozdított, vagy elpusztult geodéziai alappontok esetében a kártérítési igény érvényesítéséről.
c) Kiépíti és működteti a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségének rendszerét.
d) Elősegíti a földmérési műszaki fejlesztést, részt vesz új technológiák, és eljárások átvételében, azok hatékony alkalmazásában.
e) Amennyiben az a hatósági feladatok ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása terhére, díjfizetés ellenében kisegítő, vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást és műszaki tanácsadást végez.
f) Segíti a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatok jogszerű végrehajtását.
g) Megszervezi és lebonyolítja a járási földhivatalok szakmai és átfogó célellenőrzéseit.
 

III.


1) A Földmérési Szakfelügyelő a szakfelügyeleti feladatkörén belül:

a) Földmérési és térképészeti szakfelügyeletet lát el.
b) Ellenőrzi a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultságot.
c) Meghatározza a bejelentésre kötelezett földmérési munkák szakmai követelményeit.
d) Ellenőrzi a földmérési törvényben foglalt bejelentési és nyilvántartási kötelezettség teljesítését.
e) Ellenőrzi a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartását.
f) Ellenőrzi a minőségi követelmények biztosítását, illetve a munkák minőségtanúsítását.
g) Ellenőrzi a földmérési adatok és az állami földmérési alaptérképek (térképi adatbázisok), valamint az ingatlan-nyilvántartási térképek (térképi adatbázisok), továbbá a földhivatali adatbázisból szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartását.
h) Szakmai véleményt ad az ingatlanrendező földmérői minősítéssel kapcsolatos eljárás során.
i) Indokolt esetben kezdeményezi az ingatlanrendező földmérői minősítés visszavonását.
j) Megküldi a szakfelügyeleti tevékenységről készített éves beszámoló jelentést a FÖMI-nek.
k) Elvégzi a Nemzeti Kataszteri Program keretében végzett újfelmérések (DAT) állami átvételét, működési területén feltárja a térségben jelentkező újfelmérésre vonatkozó igényeket.
l) Nyilvántartja az ingatlan-nyilvántartási földmérési tevékenységgel kapcsolatos, bejelentésre kötelezett földmérési munkákat.
m) Elvégzi az illetékességi területén telephellyel rendelkező földmérési tevékenységet végző jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek és természetes személyek szakfelügyeleti ellenőrzését.
n) Irányítja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérési feladatokat.


IV.


1) A Földügyi Osztály koordinációs feladatai tekintetében:
a) Segíti, irányítja és ellenőrzi a járási földhivatalok szakmai munkáját, egységes jogalkalmazói gyakorlatot alakít ki.
b) Megyei szinten segíti és irányítja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos körzeti hivatali feladatok végrehajtását.
c) Szakmai iránymutatásokkal segíti a törvény által előírt hasznosítási, valamint ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének folyamatos ellenőrzését, felel a határszemle ellenőrzések megszervezésért, végrehajtásának irányításáért.
d) Irányítja a földrészletek újrahasznosításával kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásának, az újrahasznosítási terv jóváhagyásával kapcsolatos földminősítési feladatokat.
e) Ellenőrzi a földvédelmi statisztikai program folyamatos vezetését.
f) Közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésével kapcsolatos eljárások lebonyolításában.
g) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a közhiteles földhasználati nyilvántartás vezetését és az adatok szolgáltatását.
h) Közreműködik a termőföld privatizációval kapcsolatos jogszabályok alapján a földhivatalra háruló feladatok végrehajtásában, működteti a földkiadások mielőbbi lezárása érdekében létrehozott koordinátor hálózatot.
 

2) A Földügyi Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

a) Földvédelmi, földhasznosítási, földminősítési tárgyú, valamint a földhasználati nyilvántartással összefüggésben benyújtott fellebbezéseket bírál el, felügyeleti eljárást folytat le, panaszokat vizsgál ki, szakhatóságként jár el.
b) Több járási földhivatal illetékességi területét érintő esetben I. fokú hatóságként jár el termőföld más célú hasznosításának engedélyezése, művelés alól kivett terület újrahasznosítására készített terv jóváhagyása, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó hatósági és szakhatósági ügyekben, valamint termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában.
c) Több járási földhivatal illetékességi területét érintő esetben I. fokú földvédelmi szakhatóságként jár el.
d) Hatósági jogkörében ellátja a járási földminősítési mintaterek kijelölését, felülvizsgálatát és pótlását, a mintatér jegyzékek vezetését és őrzését, valamint arról adatok szolgáltatását. Ellenőrzi a település új felmérését követő osztályba sorozási munkák végrehajtását és intézi a másodfokon hatáskörébe utalt földminősítési ügyeket.
e) Dönt a települések közötti közigazgatási határváltozás esetén a területátcsatolással kapcsolatos földminősítési kérdésekben, ha a települések különböző becslőjárásba tartoznak.
 

3) A Földügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében:

a) Közreműködik a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában a termőföldvédelem érvényesítése érdekében.
b) A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében felügyeleti munkája során helyszínelési munkát végez, az észlelt eltérések rendezése céljából az illetékes járási hivatalnál eljárást kezdeményez.
c) A különböző becslőjárásba tartozó települések összevonása esetén a település földminősítési szempontból történő besorolása céljából javaslatot készít a földügyért felelős miniszter részére.
d) Nyilvántartja, és folyamatosan figyelemmel kíséri a jogerős és végrehajtható határozatokban kirótt földvédelmi járulékok és bírságok, valamint a földhasználati és eljárási bírságok befizetését, valamint az eredeti állapotba való helyreállítási kötelezettség teljesítését előíró határozatokban foglaltak végrehajtását.
e) Folyamatosan intézkedik a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakfőosztályai felé a jogerős és végrehajtható határozatokban kirótt földvédelmi járulékok és bírságok nyilvántartásból való törlése, illetve visszafizetése iránt, ha a törlés illetve a visszafizetés megalapozott.
f) Megszervezi és lebonyolítja a járási földhivatalok szakmai átfogó és célellenőrzéseit.
g) Együttműködik a társhatóságokkal annak érdekében, hogy ne kerüljön sor földvédelmi engedély hiányában termőföld igénybevételével járó beruházások más hatóságok általi engedélyezésére, illetve a beruházások megvalósítására.
h) Együttműködik az erdészeti hatósággal a földvédelmi és az erdővédelmi hatásköri viták elkerülése érdekében.


V.


1) A jogi referens feladatai tekintetében:

a) Szakterületenként figyelemmel kíséri a földhivatali tevékenységhez kapcsolódó jogszabály-változásokat, közreműködik azok egységes értelmezésének kialakításában, valamint a jogszabályváltozásokról tájékoztatja a megyei osztályokat és a járási földhivatalokat.
b) Elkészíti a belső szabályzatokat, utasításokat, véleményezi a Kormányhivatal működésével kapcsolatos jogszabályokat, szabályzatokat, utasításokat.
c) Beszámolókat, jelentéseket és statisztikákat készít.
d) Közreműködik a Földhivatal vezetői és szakterületi értekezleteinek lebonyolításában (emlékeztető készítése).
 

VI.


1) A Működést Támogató Osztály koordinációs feladatai tekintetében:

a) Beszámolókat, jelentéseket és statisztikákat készít.
b) Közreműködik a Földhivatal vezetői és szakterületi értekezleteinek lebonyolításában (előkészítés, összehívás).
c) Közreműködik az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
d) Támogatja a Hivatalvezető munkáját a kormánymegbízotti értekezletekre és az Államigazgatási Kollégiumi ülésekre való felkészülés során.
e) Előkészíti a hivatalvezető munkáltató jogkörébe tartozó döntéseket, továbbá segíti a körzeti hivatalvezetők személyzeti munkáját.
 

1) A Működést Támogató Osztály egyéb feladatai tekintetében:

a) Végzi az iratkezelést és az ügyviteli munkát (iktatás, postázás, irattárazás),
b) Felméri az igényeket az anyagbeszerzések kapcsán és továbbítja azt a Kormányhivatal felé.
c) A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó előírásoknak megfelelően ellátja a járási földhivatalok irányítását a tulajdoni lapról kiállított másolatok vonatkozásában, valamint ellátja azok műszaki támogatását a biztonsági elemek kezelésével és felhasználásával kapcsolatban. Kiemelt felelőssége van a biztonsági elemek felhasználását illetően a járási földhivatalok és a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a
továbbiakban FÖMI) információcseréjének, illetve a rendelések koordinálásában, valamint a megyei tartalékkészlet kezelésében és tárolásában.
d) Szakterülethez kapcsolódóan pénzügyi, gazdasági feladatokat végez:
da) Közreműködik a megyei és járási pénzkezelési feladatokban (igazgatási szolgáltatási díjak stb. bevételezése, számlázás, napi zárás, bevételek összesítése, továbbítása, adók módjára történő behajtásra leadott köztartozások összesítése, nyomon követése, nyilvántartása).
db) Közreműködik a szakmai bevételek nyilvántartásával, azonosításával, kapcsolatos feladatokban.
dc) Aktualizálja a járási és a megyei számlázó programot, frissíti a kiegyenlítéseket.
dd) Rendszeres és eseti jellegű jelentéseket és beszámolókat készít a Kormányhivatal Pénzügyi Főosztálya részére a befolyt bevételekről és kintlévőségekről.
de) Gondoskodik a hivatali gépjárművekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról, megyei szinten koordinálja azokat.
df) Közreműködik a leltár és selejtezési eljárás lebonyolításában, nyilvántartja az eszközmozgásokat.
e) Szakmai informatikai feladatokat végez:
ea) Üzemelteti a járási földhivatalokban használt TAKAROS, FÖNYIR, DATR, számlázó, postázó programokat. A számítástechnikai eszközök napi működése során segítséget nyújt a hibák elhárításában, az új verziók tesztelésében és bevezetésében.
eb) Biztosítja – naponta frissítve a vírusadatbázist – a földhivatali adatok vírusvédelmét, a rendszeresített vírusvédő szoftverrendszer folyamatos üzemeltetésével.
ec) Segíti a TakarNet hálózat üzemeltetését.
ed) Segíti a parlagfű elleni védekezési program hatékony végrehajtását.
ee) Gondoskodik a megyei szerverek mentéseinek végrehajtásról, és a mentések számítógépes adathordozóra történő archiválásáról. Vizsgálja a járási földhivatalok – szabályzatban előírt – mentési gyakorlatát. Egy-egy mentés visszatöltésével ellenőrzi az elkészült mentések felhasználhatóságát.
ef) Végrehajtja a hibabejelentések folyamatos dokumentálását, az alkatrészek és számítástechnikai eszközök mozgásának dokumentálását.
eg) Ellátja a számítástechnikai nyilvántartás naprakész vezetését, elkészíti a szükséges jelentéseket.
eh) Felkészül az elektronikus ügyintézés fokozatos bevezetésével kapcsolatosan a földhivatalokra háruló informatikai feladatokra.
ei) Figyelemmel kíséri az informatikai rendszerekhez való hozzáférést biztosító jogosultságok (jelszavak) naprakész kiosztását, és nyilvántartását.
ej) Biztosítja a földhivatali portál elérését minden dolgozó részére és aktualizálja azt.
ek) Tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyveket készít, leválogatja a nagytömegű adatokat.

Nyomtatóbarát verzió