Látogatóink száma 2009.10.01. óta: 495456   Jelenleg on-line: 24   akadálymentes verzió
 
 

Ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjak

(az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény alapján)

Földhivatali eljárás típusa                                                 

       Az eljárás díja        

Általános kérelem ( elsőfokú eljárás )

 6.600.-Ft/ingatlan

Jelzálog bejegyzés/bejegyzés módosítása
(ide nem értve a jelzálogjog törlését)

 12.600.-Ft/ingatlan

Épületfeltüntetés, bontás

 6.600.-Ft/ingatlan

Társas-, szövetkezeti ház alapítás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése, társasház alapító okirat módosítás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése

 6.600.-Ft/különlap, max. 100.000.-Ft

Ingatlan közigazgatási címének közterület-név változás miatt történő átvezetése iránti megkeresés alapján indult eljárás

2.600,- Ft / közterület

Soron kívüli ügyintézés az ügyfél kérelmére

 10.000.-Ft/ingatlan

Ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés

 10.000.-Ft

Ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles vagy hitelesítés nélküli másolat/kivonat (okiratmásolat)

 100.-Ft/oldal

 

Tárgyánál fogva díjmentes eljárások:
• a kiskorú javára megállapított tartásdíj biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésére irányuló eljárás;
• a jogosult nevének és lakcímének (székhelyének, üzemi központjának) bejelentése;
• a lakáscélú közvetlen állami támogatás igénybevétele esetén
      - a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt,
      - a fiatalok otthonteremtési támogatását, és
      - a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt megelőlegező kölcsönt
biztosító jelzálogjog, valamint ezzel összefüggően a Magyar Állam, mint a jelzálogjog jogosultja javára a jelzálogjog megszűnéséig fennálló elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, illetve törlése iránti eljárás;
• az olyan jog vagy tény törlésére irányuló kérelem, amelynek megszűnése az ingatlan-nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható;
• a lakástörvény alapján vételi, elővásárlási joggal rendelkező személy részére elidegenített önkormányzati vagy állami tulajdonban álló lakás tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának, továbbá az ezzel összefüggő elidegenítési és terhelési tilalomnak, valamint jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével vagy törlésével kapcsolatos eljárás;
• a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése;
• a végrehajtási eljárásban az árverés, nyilvános pályázat kitűzése tényének és időpontjának feljegyzésére, valamint az árverés sikertelensége és a pályázat eredménytelensége esetén annak törlésére irányuló eljárás;
• a közérdekű bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására, valamint a közigazgatási hatóság és a büntetőügyben eljáró bíróság által elrendelt zárlat, a büntető ügyben eljáró bíróság által elrendelt zár alá vétel, továbbá az ügyész és a nyomozó hatóság által elrendelt zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének feljegyzésére és törlésére, továbbá a büntetőeljárás megindításának feljegyzésére és törlésére irányuló eljárás;
• a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás;
• a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezett eljárás, valamint a kárpótlási eljárás, a részarány-tulajdonnal kapcsolatos eljárás;
• a lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerződésből származó követelés törvényben rögzített árfolyamon történő végtörlesztése során megszűnt jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján
    - a Magyar Állam javára történő lakásvásárlással megszűnt jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás,
    - a visszavásárlási jog bejegyzésére irányuló eljárás,
    - a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. javára történő vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás.
(A mentesség fennállásáról a kérelmező az eljárás megindításakor köteles nyilatkozni.)

 

Adatszolgáltatási díjak

(az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009.(XI.16.) FVM rendelet alapján

Adatszolgáltatás típusa                                                                  

  Az eljárás díja  

Tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolat (hiteles tulajdoni lap)

6.250.-Ft/ingatlan

Térképmásolat

3.000.-Ft/ingatlan

Földhasználati lap másolat díja (oldalanként)

 800.-Ft/oldal


 

Telekalakítás eljárási díjak

(a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet alapján)

Földhivatali eljárás típusa

 Az eljárás díja

Telekalakítási engedélyezésre irányuló elsőfokú eljárás

a) 2-5 érintett ingatlan esetén

 12.000.-Ft / ingatlan

b) 6-15 érintett ingatlan esetén

60.000 Ft, valamit a 6. ingatlantól ingatlanonként további 10.000 Ft

c) 16-25 érintett ingatlan esetén

160.000 Ft, valamit a 16. ingatlantól ingatlanonként további 1.000 Ft

d) 26, illetve több érintett ingatlan esetén

170 000 Ft, valamit a 26. ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft összegű igazgatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

A díj a telekalakítási dokumentáció záradékolásának díját nem tartalmazza.

 

Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:
a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,
b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni.

 

Termőföldek 50 hektárig történő birtok összevonási célú telekcsoport újraosztása és telkek egyesítése esetén, amennyiben a kialakítandó földrészletek területe nem lesz kisebb a változás előtti területtől, érintett ingatlanként a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni.

 

Telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés

 30.000.-Ft

 

Nyomtatóbarát verzió